ΑΓΡΟΤΙΚΑ posted by

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οδηγίες για on line αιτήσεις Μεταβίβασης Δικ. Εν. Ενίσχυσης 2013

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οδηγίες για on line αιτήσεις Μεταβίβασης Δικ. Εν. Ενίσχυσης 2013
opekepeΟδηγίες σχετικά με την ηλεκτρονική καταχώρηση των αιτήσεων Μεταβίβασης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος 2013 δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ηλεκτρονική καταχώριση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
1. Οι ενδιαφερόμενοι ακολουθούν τη διαδικασία εγγραφής για τη λήψη κωδικού για τη διαδικτυακή καταχώριση της Αίτησης Μεταβίβασης 2013 η οποία θα ενεργοποιηθεί από 22/01/2013. Η διαδικτυακή εφαρμογή αξιοποιεί τις…

νέες τεχνολογίες ώστε να προσφέρει τη δυνατότητα στους αιτούντες, με τη χρήση των κατάλληλων επιλογών, να μπορούν να εισάγουν τα στοιχεία τους, να ενημερώνονται για τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης που κατέχουν και να καταχωρίζουν ηλεκτρονικά την αίτηση μεταβίβασης. Η διαδικτυακή εφαρμογή βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνσηhttp://entitlements.opekepe.gr/
 
Αίτηση εγγραφής για δημιουργία νέου λογαριασμού μπορούν να υποβάλλουν μόνο οι μεταβιβαστές της αίτησης μεταβίβασης και σε περίπτωση κληρονομιάς οι κληρονόμοι, προκειμένου να καταχωρήσουν ηλεκτρονικά την αίτηση μεταβίβασης.
 
2. α. Η καταληκτική ημερομηνία τόσο της ηλεκτρονικής καταχώρισης των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης στη διαδικτυακή εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όσο και της αποστολής τους με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οι οποίες θα αποστέλλονται ανάλογα με την κατηγορία μεταβίβασης στην αντίστοιχη ταχυδρομική δ/νση είναι η 2α Απριλίου του 2013. Μόνο για τους θανάτους εντός του 2013 η προθεσμία είναι έως και 15/05/2013. Οι αιτήσεις που θα παραλαμβάνονται χωρίς να έχει προηγηθεί καταχώριση στην ανωτέρω εφαρμογή απορρίπτονται.
 
β. Η έναρξη λειτουργίας του συστήματος για την υποβολή της Αίτησης Μεταβίβασης θα είναι δυνατή από 04/02/2013. Με την έναρξη λειτουργίας οι αιτήσεις μεταβίβασης καταχωρίζονται υποχρεωτικά στη διαδικτυακή εφαρμογή πριν την αποστολή τους ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
  • Καταχώριση
  • Οριστικοποίηση
  • Εκτύπωση
  • Υπογραφή από του συμβαλλόμενους
  • Θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής για κάθε συμβαλλόμενο χωριστά από αρμόδια αρχή.
  • Αποστολή του φακέλου της αίτησης μεταβίβασης Δ.Ε.Ε. με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά με συστημένη επιστολή στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε εντός των ανωτέρω προθεσμιών.
 
Αιτήσεις οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή, αλλά δεν έχουν αποσταλεί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ με συστημένη επιστολή εντός των ανωτέρω προθεσμιών, θα απορρίπτονται.
 
γ. Οριστικοποιημένες αιτήσεις Μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, είναι δυνατόν να τροποποιηθούν ή να ακυρωθούν μόνο με την αποστολή χειρόγραφων αιτήσεων με τις θεωρήσεις των γνησίων των υπογραφών των συμβαλλομένων, όπως απαιτούνται με τη νομοθεσία και με αναφορά στον εσωτερικό αριθμό της ηλεκτρονικής αίτησης που μεταβάλλεται, έως και τις 10/06/2013.
 
δ. Στις περιπτώσεις ταυτόχρονης μεταβίβασης υποχρεωτική καταχώριση πραγματοποιείται μόνο για την πρώτη αίτηση μεταβίβασης, ενώ για τη δεύτερη αίτηση μεταβίβασης δεν απαιτείται η ηλεκτρονική καταχώριση.
 
3. Οι αποδέκτες μεταβίβασης ειδικών δικαιωμάτων 2013 (εκτός των περιπτώσεων κληρονομιάς) απαιτείται να ενεργοποιούν αντίστοιχο αριθμό εκτατικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης με τον αριθμό ειδικών δικαιωμάτων που τους μεταβιβάζονται.
 
Σημειώνεται ότι αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, μελλοντικά θα δοθεί η δυνατότητα της ηλεκτρονικής επισύναψης όλων των απαραίτητων συνημμένων δικαιολογητικών που απαιτούνται για κάθε αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης εκτός από τα υποδείγματα της αίτησης και της Υπεύθυνης Δήλωσης με τον ορισμό των δικαιωμάτων που κατανέμονται μεταξύ των νόμιμων κληρονόμων.
agrotypos.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *