ΤΟΠΙΚΑ posted by

46 θέσεις καθαριστριών στα σχολεία του δήμου Αλεξάνδρειας

46 θέσεις καθαριστριών στα σχολεία του δήμου Αλεξάνδρειας

job 3Σαράντα έξι (46) θέσεις εργασίας προκυρήχθηκαν από την Σχολική επιτροπή Πρωταβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Αλεξάνδρειας. Αφορούν τον καθαρισμό σχολικών αιθουσών – κτιρίων δημοτικών, νηπιαγωγείων, Γυμνασίων και Λυκείων της πόλης μας. Δείτε τις δύο προκηρύξεις:

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας, με την 22/14-09-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προκηρύσσει σαράντα (40) θέσεις Καθαριστριών/τωνμε Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.), για το σχολικό έτος 2012-2013, ως εξής:

 

A/A

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΙΔΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

1

1ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας 

Σ.Μ.Ε.

1

2

5ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας 

Σ.Μ.Ε.

1

3

3ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας 

Σ.Μ.Ε.

1

4

Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου 

Σ.Μ.Ε.

1

5

Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου-Σχοινά 

Σ.Μ.Ε.

1

6

Νηπιαγωγείο Σχοινά 

Σ.Μ.Ε.

1

7

2ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας 

Σ.Μ.Ε.

1

8

3ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας 

Σ.Μ.Ε.

1

9

5ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας 

Σ.Μ.Ε.

1

10

6ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας 

Σ.Μ.Ε.

1

11

7ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας 

Σ.Μ.Ε.

1

12

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο-Ειδικό Νηπιαγ. Αλεξάνδρειας 

Σ.Μ.Ε.

1

13

Νηπιαγωγείο Καμποχωρίου 

Σ.Μ.Ε.

1

14

Νηπιαγωγείο Βρυσακίου 

Σ.Μ.Ε.

1

15

Δημοτικό Σχολείο Λουτρού 

Σ.Μ.Ε.

1

16

Νηπιαγωγείο Λουτρού 

Σ.Μ.Ε.

1

17

Νηπιαγωγείο Νησελίου 

Σ.Μ.Ε.

1

18

Δημοτικό Σχολείο-Νηπιαγ. Καψόχωρας 

Σ.Μ.Ε.

1

19

1ο Νηπιαγωγείο Μελίκης 

Σ.Μ.Ε.

1

20

2ο Νηπιαγωγείο Μελίκης 

Σ.Μ.Ε.

1

21

Δημοτικό Σχολείο-Νηπιαγ. Π.Προδρόμου-Αγ.Τριάδας 

Σ.Μ.Ε.

1

22

Δημοτικό Σχολείο-Νηπιαγ. Π.Σκυλιτσίου 

Σ.Μ.Ε.

1

23

Δημοτικό Σχολείο Ξεχασμένης 

Σ.Μ.Ε.

1

24

Νηπιαγωγείο Σταυρού 

Σ.Μ.Ε.

1

25

Δημοτικό Σχολείο Σταυρού 

Σ.Μ.Ε.

1

26

Νηπιαγωγείο Επισκοπής 

Σ.Μ.Ε.

1

27

Νηπιαγωγείο Παλαιοχωρίου 

Σ.Μ.Ε.

1

28

Δημοτικό Σχολείο Λιανοβεργίου-Αράχου 

Σ.Μ.Ε.

1

29

Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων 

Σ.Μ.Ε.

1

30

Δημοτικό Σχολείο-Νηπιαγ. Πλατάνου 

Σ.Μ.Ε.

1

31

Δημοτικό Σχολείο-Νηπιαγ. Πρασινάδας 

Σ.Μ.Ε.

1

32

1ο Νηπιαγωγείο Πλατέος 

Σ.Μ.Ε.

1

33

Δημοτικό Σχολείο Κορυφής-Νηπιαγ. Κορυφής& Παλαιόχωρας 

Σ.Μ.Ε.

1

34

1ο Δημοτικό Σχολείο Μελίκης 

Σ.Μ.Ε.

1

35

2ο Δημοτικό Σχολείο Μελίκης 

Σ.Μ.Ε.

1

36

 Δημοτικό Σχολείο-Νηπιαγ. Καβασίλων

Σ.Μ.Ε.

1

37

 2ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας

Σ.Μ.Ε.

1

38

 4ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας

Σ.Μ.Ε.

1

39

 Δημοτικό Σχολείο Νησελίου

Σ.Μ.Ε.

1

40

Νηπιαγωγείο Λιανοβεργίου 

Σ.Μ.Ε.

1

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ως απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής τα εξής:

1.   Αίτηση, που θα αναφέρει ότι ο ενδιαφερόμενος, υποβάλει μοναδική αίτηση στο (Χ Σχολείο) και δεν υπέβαλλε αίτηση σε κάποιο άλλο Σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας.

2.   Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

3.   Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Eφορίας έτους 2012.

4.   Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

5.   Βεβαίωση προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχει).

Τα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται παραπάνω, θα κατατίθενται στους Διευθυντές των Σχολείων, από τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 έως και τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ.

Σημειώνεται ότι: (α) η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία της υπογραφής της έως τις 30-06-2013, και (β) η αμοιβή του/της καθαρίστρια καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμό 2/18254/0022/03-04-2008 (ΦΕΚ Β’ 672, 17-04-2008) Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και προσδιορίζεται από τον αριθμό των αιθουσών του Σχολείου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να απευθύνονται στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, 1ος όροφος, Γραφείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (αρμόδια υπάλληλος κ. Μοσχοτά Κρυστάλλω, τηλ. 2333350116). 

 

 

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας, με την 24/17-09-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προκηρύσσει έξι (6) θέσεις Καθαριστριών/τωνμε Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.), για το σχολικό έτος 2012-2013, ως εξής:

 

A/A

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΙΔΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

1

1ο Γυμνάσιο – Λύκειο Αλεξάνδρειας 

Σ.Μ.Ε.

3

2

2ο Γυμνάσιο – Λύκειο Αλεξάνδρειας 

Σ.Μ.Ε.

1

3

Γυμνάσιο – Λύκειο Πλατέος 

Σ.Μ.Ε.

1

4

Γυμνάσιο Καβασίλων 

Σ.Μ.Ε.

1

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ως απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής τα εξής:

1.   Αίτηση, που θα αναφέρει ότι ο ενδιαφερόμενος, υποβάλει μοναδική αίτηση στο (Χ Σχολείο) και δεν υπέβαλλε αίτηση σε κάποιο άλλο Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας.

2.   Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

3.   Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Eφορίας έτους 2012.

4.   Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

5.   Βεβαίωση προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχει).

Τα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται παραπάνω, θα κατατίθενται στους Διευθυντές των ανωτέρω Σχολείων, από την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2012 έως και την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να απευθύνονται στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, 1ος όροφος, Γραφείο Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (αρμόδια υπάλληλος κ. Μάνου Μυρσίνη, τηλ. 2333350114). 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *