ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ posted by

Εργασίες τοποθέτησης οπτικής ίνας στην Αλεξάνδρεια – κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της αστυνομίας

Εργασίες τοποθέτησης οπτικής ίνας στην Αλεξάνδρεια – κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της αστυνομίας

Από την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας ανακοινώθηκε:

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακού δικτύου οπτικών ινών της εταιρείας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» στην πόλη της Αλεξάνδρειας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1ο

Από τη Δευτέρα 03-04-2023 έως την Παρασκευή 07-04-2023:
Α. Την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων από το εναπομένον κάθε φορά ρεύμα κυκλοφορίας, λόγω αποκλεισμού του έτερου, με τη βοήθεια σηματωρών, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και την κατάλληλη προειδοποιητική σήμανση, στις κάτωθι οδούς και διασταυρώσεις:

1. Στη διασταύρωση των οδών Νικ. Πλαστήρα και Εθν. Αντίστασης.

2. Στη διασταύρωση των οδών Εθν. Αντίστασης και Ευαγγελά Νικολάου.

3. Στην οδό Ευαγγελά Νικολάου από τη συμβολή της με την Εθν. Αντίστασης έως και την συμβολή της με την Ταγμ. Γεωργούλη.

4. Στη διασταύρωση των οδών Μακεδονομάχων και Εθν. Αντίστασης.

Β. Τη στένωση λωρίδας κυκλοφορίας και την κυκλοφορία των οχημάτων από το εναπομένον ρεύμα κυκλοφορίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και την κατάλληλη προειδοποιητική σήμανση, στην κάτωθι οδό μονής κυκλοφορίας και διασταυρώσεις:

1. Ταγμ. Γεωργούλη, από την συμβολή της με την οδό Ευαγγελά Νικολάου έως και την συμβολή της με την οδό Μακεδονομάχων,

2. Στη διασταύρωση των οδών Ευαγγελά Νικολάου και Ταγμ. Γεωργούλη.

3. Στη διασταύρωση των οδών Ταγμ. Γεωργούλη και Μακεδονομάχων.

Γ. Τη στένωση λωρίδας κυκλοφορίας και την κυκλοφορία των οχημάτων από το εναπομένον ρεύμα κυκλοφορίας αμφίδρομα, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και την κατάλληλη προειδοποιητική σήμανση, στις κάτωθι οδούς διπλής κυκλοφορίας:

1. Εθν. Αντίστασης, από τη συμβολή της με την Νικ. Πλαστήρα έως και την συμβολή της με την Ευαγγελά Νικολάου.

2. Μακεδονομάχων, από τη συμβολή της με την Ταγμ. Γεωργούλη έως και την συμβολή της με την Εθν. Αντίστασης.

3. Μακεδονομάχων, από τη συμβολή της με την Εθν. Αντίστασης έως και την συμβολή της με την Π. Μελά.

Δ. Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται, παντός είδους οχημάτων, στις ανωτέρω οδούς, στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών καθώς και στην απέναντι πλευρά των ανωτέρω οδών σε περίπτωση στενότητας του οδοστρώματος, κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.

Άρθρο 2ο

Α. Ανωτέρω εργασίες θα ξεκινούν την 07:30΄ ώρα και θα ολοκληρώνονται την 16:00΄ώρα εκάστη ημέρα, πλην των ημερών που επικρατούν επικίνδυνες για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη, κ.τ.λ.).

Β. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, θα εφαρμόζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω με α/α 5 εγκεκριμένη Τεχνική Έκθεση και Μελέτη Εργοταξιακής Σήμανσης, η οποία θα είναι σύμφωνη με τα τυπικά σχέδια για Αστικές Οδούς / Εργοτάξια μακράς Διαρκείας και βασισμένη στην Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011, ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011), σήμανση η οποία εγκρίθηκε ως κατάλληλη προς εφαρμογή για τις ανωτέρω εργασίες και από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Γ. Ο ρυθμός και η πρόοδος των εργασιών αναμένεται να είναι 300 μέτρα ανά ημέρα περίπου και το συνολικό μήκος όδευσης 640 μέτρα. Η εργοταξιακή σήμανση θα εφαρμόζεται κυλιόμενα – σταδιακά κατά μήκος κάθε θέσης επέμβασης, και το μέγιστο κάθε φορά μήκος εργοταξιακής ζώνης δε θα ξεπερνά το μήκος του εκάστοτε οικοδομικού τετραγώνου, καταλαμβάνοντας πλάτος 2,50 μέτρα στη δεξιά ή αριστερή πλευρά του οδοστρώματος. Σε κάθε περίπτωση που το μήκος εργασιών υπερβαίνει τα 50 μέτρα η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται και με την χρήση φωτεινής σήμανσης.

Δ. Οι Ρυθμιστικές Πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον πάροχο, σύμφωνα με ανωτέρω α/α 3 και α/α 5 σχετικά. O αρμόδιος φορέας χορήγησης δικαιώματος διέλευσης παρακολουθεί και εποπτεύει τα ανωτέρω καθώς και την εκτέλεση των εργασιών, βάσει του δικαιώματος διέλευσης που χορηγήθηκε και προτείνει, αν απαιτηθεί, στον πάροχο και στον υπεύθυνο εργασιών, τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή κινδύνων, και σε περίπτωση βλαβών, τις αναγκαίες εργασίες για την αποκατάστασή τους.

Ε. Ο πάροχος του έργου υποχρεούται, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να επιτηρεί και να συντηρεί την οδική σήμανση, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών, η οποία θα παραμένει και μετά το τέλος του ωραρίου των εργασιών, για όλο το ισχύον χρονικό διάστημα εφαρμογής τους.

ΣΤ. Επιπλέον:

1. Με μέριμνα του παρόχου θα τοποθετηθούν σηματωροί καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται.

2. Ο εργοταξιακός χώρος να διαχωρίζεται από την κυκλοφορία με κινητό φράγμα αποκλεισμού με φωτεινούς σηματοδότες, αναλάμποντες φανούς, με πινακίδες οριοθέτησης έργων με αναλάμποντες φανούς και με προβλεπόμενες εργοταξιακές πινακίδες αντανακλαστικότητας κατά μήκος του, προς αποφυγή σύγχυσης στους διερχόμενους οδηγούς.

3. Κατά τη διάρκεια ισχύος των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα τοποθετείται κατάλληλη σήμανση και φωτεινοί σηματοδότες (όπου απαιτείται) σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη προς προειδοποίηση των διερχόμενων οδηγών.

4. Κατά την εκτέλεση των έργων θα διασφαλίζεται ότι δεν θα αποκλείεται η διέλευση των πεζών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες στις παρόδιες ιδιοκτησίες και στα πεζοδρόμια.

5. Στις περιπτώσεις που το εργοτάξιο καταλαμβάνει χώρο διάβασης, η κατάληψη του χώρου θα γίνεται τμηματικά ώστε να διατηρείται πάντοτε ένας διάδρομος πλάτους τουλάχιστον 1,20 μέτρων επί της διαβάσεως για την διέλευση των πεζών.

6. Στις περιπτώσεις αποκλεισμού τμημάτων να υπάρχει μέριμνα για την διευκόλυνση της διέλευσης των οχημάτων τροφοδοσίας των καταστημάτων.

7. Κρίνεται απαραίτητη η απομάκρυνση των σταθμευμένων οχημάτων στα σχετικά οδικά τμήματα και η τοποθέτηση ειδικής κορδέλας προειδοποίησης έργων για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται επί των εν λόγω ανωτέρω οδών, τουλάχιστον από την προηγούμενη ημέρα των εργασιών.

8. Στις θέσεις που υφίστανται είσοδοι-έξοδοι ή γκαράζ, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά, ώστε να μην αποκλείεται σε καμία περίπτωση η είσοδος –έξοδος των οχημάτων σε αυτά

9. Να διασφαλίζεται η μη ύπαρξη παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα και να διασαλεύσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

10. Να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών οχημάτων, από και προς τους χώρους εργασιών.

11. Σε περίπτωση που οι εργασίες δεν ολοκληρωθούν εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, η ανάδοχος εταιρεία μέσω του παρόχου οφείλει να υποβάλει στο Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας, εγκαίρως και εγγράφως, αίτημα για την παράταση ισχύος της παρούσας.

12. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση οχημάτων έκτακτης Ανάγκης.

Άρθρο 4ο

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 5ο

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ Ταξίαρχος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *