ΠΟΛΙΤΙΚΗ posted by

Κεκλεισμένων των θυρών με 7 θέματα την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αλεξάνδρειας

Κεκλεισμένων των θυρών με 7 θέματα την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αλεξάνδρειας

Από τον δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκε: 

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Βάσει των ανωτέρω καθώς και της αριθμ. 163/33282/29-05-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών) την 4η Αυγούστου ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή και συντήρηση γηπέδων καλαθοσφαίρισης που βρίσκονται σε αύλειους χώρους σχολείων του Δήμου Αλεξάνδρειας».

2. Έγκριση ή μη του αριθ. πρωτ. 10808/27-07-2020 πρακτικού (1ο πρακτικό) (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς) της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων συνοπτικών διαγωνισμών (προμηθειών και υπηρεσιών) για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (ειδών ηλεκτροφωτισμού, εορταστικού διάκοσμου, φωτιστικών σωμάτων κλπ) για τη ΔΕ Αλεξάνδρειας».

3. Έγκριση ή μη του αριθ. πρωτ. 10811/27-07-2020 πρακτικού (1ο πρακτικό) (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων συνοπτικών διαγωνισμών (προμηθειών και υπηρεσιών) για την «Παροχή υπηρεσιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση των αναγκών πολιτικής προστασίας».

4. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου παράστασης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας, (αφορά υπόθεση της Παπαστάμκου Μερόπης και Σια Ο.Ε.).
5. Λήψη απόφασης για, α) αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου (Αφορά υπόθεση αποζημίωσης του κ. Σωτηρίου Γελαδάρη) β) τον ορισμό δικηγόρου για τις περαιτέρω ενέργειες, (εφόσον απαιτηθεί).

6. Λήψη απόφασης για έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και μεταφορά χωμάτων και χαλικιών».

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη καταρτισμού όρων διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ» (Α.Μ. 29/2020) με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

1 Comment

 • Αγαπητέ δήμαρχε. Τα σχολεία εκτός από τον αύλειο χώρο χρήζουν και για επισκευές εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων.
  Μήπως θα έπρεπε να είστε πιο γρήγοροι και πιο αποτελεσματικοί και όχι να φέρνετε κάθε μήνα μια πρόταση για υλοποίηση;
  Να σας υπενθυμίσω ότι σε ένα μήνα ανοίγουν τα σχολεία.
  Τι θα κάνετε τότε εσείς και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι;
  Θα μας λέτε πάλι ότι δεν προλαβαίνετε;

  ΥΓ: Δεν αντιδρώ για το πρώτο θέμα απλά τρέξτε λίγο, δεν βλάπτει να είναι έτοιμα τα σχολεία το Σεπτέμβριο.
  Ευχαριστώ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.

Scroll Up