ΤΟΠΙΚΑ posted by

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΠΟ 18-25 ΕΤΩΝ: ΣΤΑ 600 ΕΥΡΩ Ο ΜΙΣΘΟΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΠΟ 18-25 ΕΤΩΝ: ΣΤΑ 600 ΕΥΡΩ Ο ΜΙΣΘΟΣ

Τη δυνατότητα να απασχολούν νέους έως 25 ετών με το 80% του κατώτερου μισθού της εθνικής συλλογικής σύμβασης -δηλαδή με 600 ευρώ- έχουν οι επιχειρήσεις. Η σχετική ρύθμιση προβλέπεται στον ν. 3986/2011.

Στην εγκύκλιο προβλέπεται πως η ρύθμιση αφορά νέους από 18 έως 25 ετών, με στόχο την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Τα κυριότερα σημεία της ρύθμισης είναι τα εξής:
Η διάρκεια της σύμβασης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 24 μηνών (στον ίδιο ή σε άλλο εργοδότη). Για τη συμπλήρωση των 24 μηνών «λαμβάνεται υπόψη και η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί πριν από τη δημοσίευση του νόμου, εφόσον συνεπάγεται ότι αυτή ήταν προϋπηρεσία για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας ή ότι τα συμβαλλόμενα μέρη έτσι το ήθελαν».
Διαβάστε λεπτομέρειες: 

Όπως είναι γνωστό, την 1.7.2011 στο ΦΕΚ 152/Α’ δημοσιεύθηκε ο Ν.3986/2011 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». Με τις διατάξεις του άρθρου 43 ρυθμίζεται το θέμα των συμβάσεων απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας νέων ηλικίας 18-25 ετών.

Μετά από την υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων με την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες:

Α. Πεδίο εφαρμογής
α) Εργοδότες επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και λοιπών εργασιών του ιδιωτικού τομέα μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με νέους ηλικίας 18-25 ετών (που διανύουν το 18ο έτος μέχρι το 25ο συμπληρωμένο), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43.
β) Δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης οι νέοι ηλικίας 18-25 ετών που αλλάζουν ειδικότητα όντας στην ίδια επιχείρηση, δηλαδή απαγορεύεται η μετατροπή των συμβάσεών τους ως προς την ειδικότητα, προς αποφυγή καταχρηστικής εφαρμογής της διάταξης. Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 43 έχει εφαρμογή για νέες συμβάσεις πλέον του υφιστάμενου προσωπικού που η επιχείρηση απασχολεί. Η συγκεκριμένη παράγραφος (σημείο Αβ’) της παρούσας ερμηνεύεται σε συνδυασμό με την παρ. β’ του Κεφαλαίου Ε’.
γ) Δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης οι νέοι ηλικίας 18-25 ετών που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν.2643/1998.
Β. Διάρκεια συμβάσεων απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας
α) Η διάρκεια της σύμβασης απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στον ίδιο ή σε άλλον εργοδότη. Δύναται όμως να είναι μικρότερης διάρκειας χωρίς χρονικούς περιορισμούς.
β) Για τη συμπλήρωση των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών που απαιτεί η διάταξη, λαμβάνεται υπόψη και η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί πριν από τη δημοσίευση του νόμου και αφορά νέους ηλικίας 18-25 ετών, εφόσον συνάγεται ότι αυτή ήταν προϋπηρεσία για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας ή ότι τα συμβαλλόμενα μέρη έτσι το ήθελαν. Αυτό κρίνεται αναγκαίο, ώστε να περιληφθούν περιπτώσεις νέων που είχαν συνάψει συμβάσεις επαγγελματικής εμπειρίας. Έτσι, οι διατάξεις του άρθρου 43 θα λειτουργήσουν ως γέφυρα μεταξύ περισσότερων διατάξεων διαφορετικών νόμων που ρυθμίζουν όμως το ίδιο ζήτημα, εκείνο της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας. Αυτό δύναται να διαπιστωθεί είτε από τη σύμβαση εργασίας που έχει υπογραφεί είτε με υπεύθυνη κοινή δήλωση του εργαζόμενου και του εργοδότη ή μόνο του εργαζόμενου ως προς τον σκοπό της σύμβασης εργασίας είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο νόμιμο και παραδεκτό μέσο απόδειξης.
Έτσι, αν νέος 18-25 ετών πριν από την έναρξη εφαρμογής της διάταξης (1.7.2011) έχει διανύσει πέντε (5) μήνες σε εργοδότη ως π.χ. βοηθός λογιστή με σύμβαση επαγγελματικής εμπειρίας, μπορεί μετά από την 1.7.2011 να προσληφθεί από νέο εργοδότη με την ίδια ειδικότητα (δηλαδή ως βοηθός λογιστή) με τους όρους του άρθρου 43 για τον υπολειπόμενο όμως χρόνο, δηλαδή μέχρι τη συμπλήρωση των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ήτοι για δεκαεννέα (19) μήνες. Τα ανωτέρω ισχύουν φυσικά για τις περιπτώσεις που ο νέος συνεχίζει στην ίδια ειδικότητα προκειμένου να αποκτήσει επαγγελματική εμπειρία, σε διαφορετικό όμως εργοδότη. Αν όμως η ειδικότητα είναι διαφορετική από εκείνη για την οποία αποκτήθηκε η εργασιακή εμπειρία πριν από την 1.7.2011, τότε ο νέος μπορεί να προσληφθεί με τους όρους του άρθρου 43 για διάστημα συνολικά έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες.
Τα ανωτέρω ισχύουν για νέες συμβάσεις στην ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο ή άλλον εργοδότη, με τους όρους και τις προϋποθέσεις των σημείων 2 και 3 της παρ. β’ του Κεφαλαίου Ε’ της παρούσας.
Γ. Τύπος σύμβασης – Διαδικασία
α) Η σύμβαση απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας καταρτίζεται εγγράφως και υποβάλλεται το αργότερο εντός της επόμενης της σύναψής της στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) της έδρας του εργοδότη.
β) Στη σύμβαση αναφέρεται ρητά ότι πρόκειται για εργασία απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας βάσει του άρθρου 43 του Ν.3986/2011, πρέπει δε να συμπληρώνεται και να συνυποβάλλεται το σχετικό έντυπο που προσαρτάται ως Παράρτημα στην παρούσα και αποτελεί μέρος αυτής. Με τον τρόπο αυτόν αποφεύγεται η καταστρατήγηση, αλλά και η καταχρηστική εφαρμογή της διάταξης, επιτρέποντας τον ακριβή έλεγχο των στοιχείων από το ΣΕΠΕ και τον ΟΑΕΔ, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ) Οι συμβάσεις του άρθρου 43 είναι συμβάσεις ορισμένου χρόνου και οι νέοι μπορούν να απασχολούνται πλήρως ή μερικώς στην επιχείρηση. Κατά την κατάρτιση και μόνο των ως άνω συμβάσεων μπορεί να συμφωνείται απασχόληση με πλήρες ημερήσιο ωράριο, αλλά για λιγότερες ημέρες. Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας διέπονται από τις γενικές διατάξεις περί συμβάσεων ορισμένου χρόνου.
δ) Για την κατάρτιση συμβάσεων απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας δεν απαιτείται προηγούμενη συμφωνία του εργοδότη με τη συνδικαλιστική οργάνωση της επιχείρησης.
Δ. Προϋπηρεσία
1. Από τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 43 συνάγονται τα εξής:
α) Οι νέοι που συνάπτουν συμβάσεις εργασίας για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, δεν πρέπει να έχουν προϋπηρεσία μεγαλύτερη των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στην ειδικότητα που προσλαμβάνονται, όπως αυτή ορίζεται στην οικεία Σ.Σ.Ε. (Ομοιοεπαγγελματική, Κλαδική, Επιχειρησιακή ή Εθνική Γενική), π.χ. νεοπροσλαμβανόμενος σε επιχείρηση με την ειδικότητα του «βοηθού λογιστή» δεν πρέπει να έχει προϋπηρεσία, ως βοηθός λογιστή, μεγαλύτερη των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.
β) Η προϋπηρεσία που έχει νεοπροσλαμβανόμενος στην ειδικότητα για την οποία έχει προσληφθεί, προσμετράται ως προϋπηρεσία για τη συμπλήρωση των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, σύμφωνα και με την παρ. β’ του Κεφαλαίου Β’ της παρούσας.
γ) Οι αντίστοιχες με τον καταβαλλόμενο μισθό ή ημερομίσθιο ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, αποδίδονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καλύπτονται πλήρως από τον εργοδότη.
2. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 43, μπορούν να συνάπτονται περισσότερες της μίας συμβάσεις με τον ίδιο ή άλλον εργοδότη στην ίδια ειδικότητα μέχρι τη συμπλήρωση των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. Σημειώνεται όμως ότι, αν ο εργαζόμενος αλλάξει ειδικότητα, ο υπολογισμός του 24μηνου αρχίζει εκ νέου και αυτό μπορεί να λάβει χώρα μόνο στην περίπτωση κατά την οποία ο εργαζόμενος συνάψει νέα σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (βλ. Κεφάλαιο Β’ της παρούσας).
Κατά συνέπεια, εάν ο νεοπροσλαμβανόμενος έχει προϋπηρεσία σε άλλη ειδικότητα από αυτή για την οποία πρόκειται να απασχοληθεί, δεν επηρεάζεται η εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης.
Ε. Υποχρέωση διατήρησης σταθερού αριθμού προσωπικού κατά τους τελευταίους τρεις μήνες πριν από τη σύναψη της σύμβασης και κατά τη διάρκειά της (επιχειρήσεις συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας)
α) Οι εργοδότες που συνάπτουν συμβάσεις εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 43, υποχρεούνται να μην έχουν προβεί κατά τους τελευταίους τρεις (3) μήνες πριν από τη σύναψη συμβάσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε μείωση του προσωπικού που απασχολούν. Επίσης, δεν μπορούν να προβούν σε μείωση του προσωπικού που απασχολούν κατά τη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων εργασίας της παρ. 1.
β) Διευκρινίζεται ότι:
1. Στο προσωπικό το οποίο υποχρεούται η επιχείρηση να διατηρήσει σταθερό, περιλαμβάνεται το σύνολο του προσωπικού της επιχείρησης, ανεξάρτητα από τη σύμβαση εργασίας του.
2. Στο προσωπικό το οποίο υποχρεούται η επιχείρηση να διατηρήσει σταθερό, δεν περιλαμβάνονται: οι εργαζόμενοι που έχουν αποχωρήσει οικειοθελώς, οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου που έχουν λήξει οι συμβάσεις τους, οι συμβάσεις δανεισμού κατά τη λήξη τους, οι συμβάσεις οι οποίες καταγγέλθηκαν εξαιτίας κατάργησης υφιστάμενης θέσης εργασίας ή κύριου και αποκλειστικού αντικειμένου εργασίας, οι συμβάσεις γενικά που λύονται με υπαιτιότητα του εργαζόμενου, καθώς και οι συμβάσεις που λύονται μονομερώς ή με κοινή συναίνεση λόγω συνταξιοδότησης.
3. Αν ο εργοδότης έχει ήδη προσλάβει εργαζόμενους για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, σύμφωνα με το άρθρο 43, και οι ανάγκες της επιχείρησης επιβάλλουν να προβεί σε καταγγελία συμβάσεων, τότε για να ικανοποιηθεί η απαίτηση της παρ. 4 για διατήρηση των θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων εργασίας της παρ. 1, πρέπει ή να μετατρέψει ισάριθμες συμβάσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας σε συμβάσεις αορίστου χρόνου αντίστοιχες των καταγγελλόμενων με πλήρεις αποδοχές ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, να προσλάβει εντός τριάντα (30) ημερών ισάριθμους εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας αντίστοιχες εκείνων που έχουν καταγγελθεί (συμβάσεις αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης κ.λπ.). Αν δηλαδή ο εργοδότης καταγγείλει τη σύμβαση μερικής απασχόλησης ενός εργαζόμενου που προσμετράται στο σταθερό προσωπικό, τότε θα πρέπει, αν υπάρχει ήδη εργαζόμενος για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας μερικής απασχόλησης, να μετατρέψει τη σύμβασή του σε σύμβαση αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης με πλήρεις αποδοχές ή, αν δεν υπάρχει, να προσλάβει άλλον εργαζόμενο με σύμβαση μερικής απασχόλησης. Κατά συνέπεια, όπου δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα «αλληλοκάλυψης», ο εργοδότης υποχρεούται σε νέες προσλήψεις με την κατάρτιση συμβάσεων αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Αν ο εργοδότης είχε προβεί σε μείωση του προσωπικού κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από τη σύναψη συμβάσεων απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας ή έχει προβεί σε μείωση του εποχικού προσωπικού που απασχολεί σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, για να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 43 πρέπει να αποκαταστήσει τις θέσεις εργασίας.
Στην περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα ανωτέρω, ο εργοδότης δεν μπορεί να συνάψει συμβάσεις βάσει του άρθρου 43 ή, αν έχουν καταρτιστεί τέτοιες, μετατρέπονται αυτομάτως από την ημέρα σύναψής τους σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου με πλήρεις αποδοχές και ο εργοδότης καθίσταται υπερήμερος.
γ) Το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε επιχειρήσεις με τους όρους του άρθρου 43 του Ν.3986/2011, καθώς και οι εργαζόμενοι που είχαν συνάψει συμβάσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας πριν από την 1.7.2011, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται από τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Β’ της παρούσας, δεν προσμετρούνται στο «σταθερό» προσωπικό της επιχείρησης.
δ) Η διατήρηση των θέσεων του προσωπικού της επιχείρησης αποδεικνύεται από την κατάσταση προσωπικού και τους συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού, ως προς τις επελθούσες μεταβολές, που έχουν κατατεθεί στο ΣΕΠΕ.
ΣΤ. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
α) Αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο της εφαρμογής του άρθρου 43 του Ν.3986/2011 είναι το ΣΕΠΕ.
β) Το ΣΕΠΕ, μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήματος, πρέπει να τηρεί ειδικό πρωτόκολλο των συμβάσεων του άρθρου 43 και να ενημερώνει σε μηνιαία βάση την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Διεύθυνση Απασχόλησης) για τον συνολικό αριθμό των συμβάσεων που έχουν υποβληθεί σε αυτό.
prosvasis.com

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.

Scroll Up