ΤΟΠΙΚΑ posted by

Η εορτή του Αγίου Συμεών Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης στον Σταυρό του δήμου Αλεξάνδρειας

Η εορτή του Αγίου Συμεών Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης στον Σταυρό του δήμου Αλεξάνδρειας

Την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Συμεών Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης στον Σταυρό Ημαθίας.

Δείτε εικόνες του Κοσμά Καραγιάννη:

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ἐγώ εἰμί ἡ θύρα· δι᾽ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ σωθήσεται καί εἰσελεύ­σε­ται καί ἐξελεύσεται καί νομήν εὑ­ρή­σει».

Χθές ἡ Ἐκκλησία μας ἑόρτασε τήν Ὕψωση τοῦ τι­μίου καί ζωοποιοῦ Σταυροῦ, καί ὕψωσε γιά μία ἀκόμη φορά στούς ναούς μας τό ἀτιμω­τι­κό ἐκεῖνο μέ­σο τῆς τιμωρίας καί τῆς ὀδύνης, τό ὁποῖο ἐπέλεξε ὁ Χρι­στός γιά νά μᾶς λυτρώσει ἀπό τήν ἁμαρτία καί νά ἀποκαταστήσει τή σχέση μας μέ τόν Θεό θυ­σιά­ζοντας ἐπ᾽ αὐ­τοῦ τόν ἑαυτό του.

Ὕψωσε ἡ Ἐκκλησία μας τόν Σταυ­­­ρό τοῦ Κυρίου πού ἔγινε ἡ κλί­­μα­κα, ἡ ὁποία ἀνέβασε τόν ἄν­θρω­­πο ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό, ἀπό τή φθορά καί τήν ἀπώλεια στή μακα­ριότητα τῆς αἰωνίου ζω­ῆς. Ὕψω­σε τόν Σταυρό τοῦ Κυ­ρίου πού ἔγι­νε τό κλειδί, τό ὁποῖο ἄνοιξε γιά ἐμᾶς τήν κεκλεισμένη πύλη τοῦ παρα­δείσου. Ὕψωσε τόν Σταυρό ἐπί τοῦ ὁποίου ἐτάθη ὁ ἴδιος ὁ Χρι­στός, ὁ ὁποῖος διεκή­ρυ­ξε γιά τόν ἑαυτό του αὐτό πού ἀκούσαμε πρό ὀλίγου στήν εὐαγ­γε­λική περικοπή. «Ἐγώ εἰμί ἡ θύ­ρα· δι᾽ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ σωθή­σεται».

Καί ὄντως δέν ὑπάρ­χει ἄλλος τρόπος σωτηρίας γιά τόν ἄνθρωπο, γιά κάθε ἄνθρω­πο, παρά μόνο ὁ Χριστός. Ὁ Χρι­στός εἶναι ἡ θύρα πού παραμένει ἀνοικτή εἰς τούς αἰῶνες, γιά ὅ­ποι­ους ἐπιθυμοῦν τή λύτρωση καί τή σωτηρία. Ὁ Χρι­στός εἶναι ἡ θύρα τῆς σωτηρίας μας καί μᾶς κα­λεῖ νά εἰσέλθουμε δι᾽ αὐτῆς προ­κειμένου νά ἀπολαύσου­με τήν τροφή τῆς ἀθανασίας πού ἐκεῖνος χαρίζει σέ ὅσους τόν πι­στεύουν καί τόν ἀκο­λουθοῦν καί ἡ ὁποία χαρίζει στόν ἄνθρωπο τή σωτηρία.

Ἄν ὅμως ὁ Χριστός μέ τή διδα­σκαλία καί τή θυσία του ἔγινε ἡ θύρα διά τῆς ὁποίας εἰσέρ­χεται ὁ ἄνθρωπος πού ἐπιθυμεῖ καί ἐπι­διώ­κει τή σωτηρία του, τό ἔργο του αὐτό συνεχίζουν οἱ πατέ­ρες καί οἱ ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἱστά­μενοι εἰς τόπον καί τύ­πον Χριστοῦ ἀποτελοῦν καί αὐτοί μέ τή διδα­σκαλία καί τό κήρυγμά τους, μέ τή θυσιαστική προσφορά τους γιά τό ποίμνιό τους, ἀλλά καί μέ τά θεό­πνευστα συγγράμματά τους γιά μᾶς τούς πιστούς τή θύρα, ἡ ὁποία μᾶς ὁδηγεῖ στόν Χρι­στό καί δι᾽ αὐτοῦ στή σωτηρία μας. Καί ἕνας ἀπό αὐτούς εἶναι καί ὁ ἑορταζόμενος σήμερα ἅγιος Συ­με­ών, ἀρχιεπί­σκο­πος Θεσσαλο­νί­κης, τόν ὁποῖο τιμᾶ ἰδιαιτέρως ἡ ἐνο­ρία σας.

Ὁ ἅγιος Συμεών δέν ὑπῆρξε θύρα μόνο γιά τούς ἀνθρώπους τῆς ἐπο­χῆς του, μόνο γιά τό ποί­μνιό του στή Θεσσαλονίκη, τήν ὁποία ἐποί­μανε ὡς ὁ τελευταῖος Μη­τροπο­λί­της της πρίν ἀπό τήν ἅλω­σή της ἀπό τούς Τούρκους. Δέν ὑπῆρξε θύρα μό­νο γιά τούς Θεσσα­λο­­νικεῖς τῆς ἐποχῆς του, τούς ὁποίους δί­δα­σκε καί καθοδηγοῦσε καί στή­ριζε μέ τόν λόγο καί τό παρά­δειγ­μα τῆς ζωῆς του σέ μία ἐποχή πολύ δύ­σκολη, σέ μία ἐποχή ἀντι­πα­ραθέ­σεων θρησκευτικῶν, δογ­­μα­τικῶν καί πολιτικῶν, σέ μία ἐποχή κατά τήν ὁποία ἡ πίστη στόν Χριστό ἦταν τό μόνο ἀσφα­λές καταφύγιο καί στήριγμα τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά συνεχίζει νά ἀπο­­τελεῖ μέ τή διδα­σκαλία του καί μέ τά συγγράμματά του καί γιά μᾶς σήμερα τή θύρα πού μᾶς εἰσά­γει στά μυστήρια τῆς πίστεως καί τῆς θείας λατρείας, τά ὁποῖα ἑρμη­νεύει στά συγγράμματά του, καί δι᾽ αὐτῶν μᾶς καθοδηγεῖ στήν ὁδό τῆς σωτηρίας.

Διότι ἡ πίστη μας, ἡ πίστη στόν Χριστό, δέν εἶναι μία θεωρία, οὔτε εἶναι μία σειρά κα­νό­νων καί νό­μων τούς ὁποίους κα­λούμεθα νά ἐφαρμόσουμε, ὅπως κα­λούμεθα νά ἐφαρμόσουμε καί τούς ἀνθρώπι­νους νόμους.

Ἡ πίστη στόν Χριστό εἶναι βίω­μα, εἶναι ἐμπειρία, εἶναι ἐπικοι­νω­νία καί κοινωνία μέ τόν Θεό, μέσω τῶν ἱερῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλη­σίας μας καί τῆς θείας λατρείας. Κανείς δέν μπορεῖ νά ζήσει σύμ­φω­­να τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ἐάν δέν μετέχει στή λατρεία τῆς Ἐκ­κλη­­σίας μας, ἐάν δέν λαμβάνει τήν ἁγιαστική χάρη πού διαδί­δε­ται διά τῶν μυ­στηρίων της, ἐάν δέν κατανοεῖ στό μέτρο τῶν δυ­νατοτήτων του τή σημασία, τό νόη­μα καί τόν συμβο­λισμό ὅλων ὅσων τελοῦνται μέσα στόν ναό καί ὅλων ὅσων ὑπάρχουν μέ­σα στόν ναό τοῦ Θεοῦ γιά τήν τέλεση τῆς θείας λατρείας.

Ὅλα ὅσα βλέ­πουμε γύρω μας, τά ἱερά σκεύη, τά ἱερά ἄμφια, ὁ τρό­πος μέ τόν ὁποῖο χρησιμο­ποι­οῦ­νται ἀπο­­­τελοῦν σύμ­βο­λα τοῦ μυ­στη­ρίου τῆς πίστεως, ἀποτελοῦν εἰκό­να τῆς ἀτελευ­τή­του λειτουρ­γίας πού τελεῖται στό ἐπουράνιο θυσια­στήριο. Γι᾽ αὐτό καί ὅποιος κατα­νοεῖ τόν συμβο­λι­σμό τους ἐξοι­κει­ώ­­νεται προοδευ­τι­κά μέ τό μυ­στή­ριο τῆς σωτηρίας καί προε­τοιμά­ζεται γι᾽ αὐτό, ἔχο­ντας ὡς ὁδηγό τούς πατέρες τῆς Ἐκκλη­σίας μας πού διαμόρφωσαν τή θεία λατρεία ἀλλά καί τήν ἑρ­μή­νευσαν, ὅπως ὁ ἑορταζόμενος σήμερα ἅγιος τῆς Ἐκκλησία μας.

Tιμώντας, λοιπόν, σή­μερα τόν ἅγιο Συ­μεών, τόν μυστα­γω­γό, ἄς θελή­σου­με νά εἰσέλ­θου­με καί ἐμεῖς διά τῆς θύρας τήν ὁποία ἐκεῖ­νος μᾶς ἀνοίγει μέ τά συγ­γράμ­ματά του. Ἄς θελήσουμε νά εἰ­σέλθουμε διά τῆς θύρας τῆς θεί­ας λατρείας, τήν ὁποία ἐκεῖνος μᾶς ἀνοί­γει στόν δρόμο πού ὁδη­γεῖ στή σωτηρία μας, ἀξιοποιώ­ντας αὐ­­τή τή μεγάλη δωρεά πού μᾶς προσ­φέρει ἡ Ἐκ­κλη­σία μας καί μετέχοντας στά μυ­στήρια καί τή θεία λατρεία συστη­ματικά, μέ ζῆ­λο καί μέ ἐπίγνωση, ὥστε δι᾽ αὐ­τῶν νά ἀξιωθοῦμε νά κερδίσουμε τή σωτηρία μας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *